Úvod

Cover for Živá krajina
3,999
Živá krajina

Živá krajina

Spolek Živá voda přináší komplexní řešení nápravy krajiny: Model Živá krajina. #vracimezivotdokrajiny

2 dnů zpět

Živá krajina
Díky za ta slova... od zemědělce. 🙏 ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

1 týden zpět

Živá krajina
Projekt Živá krajina pro Beňov pokračuje Do Beňova jsme se vrátili těsně po jedné z velkých bouřek, která vyplavila okolní vesnice. Ulovili jsme několik čerstvých erozních událostí; schopnost okolních polí zadržovat srážkovou vodu posuďte z fotek sami.S pomocí studentů Mendelova univerzita v Brně , budoucích krajinářů, máme poctivě zmapováno celé území. Společně s archivními materiály o historickém vývoji území to dohromady složí skládačku, ze které vyjdou projektanti při návrzích řešící erozi, hrozící bleskové povodně atd.Rýsuje se také spolupráce se silným partnerem, která by na Přerovsku umožnila první realizace.🤞#vracimezivotdokrajiny #eroze #povodně #bourky #bahno #zemědělství #spolecneprozivoukrajinu #zivakrajina #modelzivakrajina #livinglandscapemodel #livinglandscape #klimatickazmena #adaptacekrajiny #beňov #olomouckykraj #zemedelstvi #krajina #narodniplanobnovy #NPO #NextGenerationEU #Eu #aopk #sfzp@sledující ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

2 týdnů zpět

Živá krajina
Od těch, kteří se zasekli u diskuzí, jestli vůbec nějaká změna klimatu probíhá, asi můžeme s klidem "popojet" k aktuálnímu těžišti diskuse: Co s tím?... Mají investice do adaptace na klimatickou změnu vůbec smysl? Nebudou to jen vyhozené peníze?KLIMATICKÁ ZMĚNA NÁS VYCHÁZÍ VELMI DRAHO UŽ TEĎ. To máte:☑️ Rostoucí počet pojistných událostí souvisejících s extrémním počasím. Náklady na vyplacení pojistného se rapidně zvyšují a tento trend bude pokračovat.☑️ Domácnosti musí vynakládat značné sumy na opravy majetku poškozeného bleskovými povodněmi, kroupami nebo bahnem. Ne vše pokryje pojistka.☑️ Firmy jsou nuceny investovat do ochranných opatření a obnovy provozu. Nečekané výdaje ovlivňují jejich ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost.☑️ Propad výnosů v zemědělství a lesnictví kvůli suchu, výkyvům počasí, polomům po vichřicích nebo přívalovým srážkám vede k finančním ztrátám, které buď sanují pojišťovny, vládní refundace nebo mohou být pro zemědělce až likvidační.☑️ Větší četnost extrémních povětrnostních jevů způsobují značné škody na infrastruktuře, majetku a zemědělské půdě, což vede k vysokým nákladům na opravy a obnovu.☑️ Vysychání studní a nedostatek vody, což zvyšuje náklady na zásobování vodou (někde dokonce musí řešit cisternami).☑️ Vlny veder zvyšují spotřebu energie na nezbytnou klimatizaci, což vede k vyšším cenám elektřiny, a to se následně promítá do zvýšení cen zboží a služeb.☑️ Vedra a sucho zvyšují frekvenci a intenzitu požárů. Hrozí výskyt "suchých bouří" s blesky bez výrazných srážek, což v kombinaci s vyschlou krajinou hrozí dalšími škodami na majetku ☑️ Růst teplot je devastující pro současnou flóru a faunu, což má nepředvídatelné důsledky na celý ekosystém.☑️ A skončeme třeba u nepoužitelných sjezdovek a lanovek, či naopak kvůli vedru neobyvatelnému Středomoří, což má dopad na turistický průmysl...Nechceme ani myslet na ztráty penězi nevyčíslitelné. Ve videu vidíte události za poslední týden.Investice do adaptace krajiny a zmírnění klimatické změny nejsou jen výdaje, ale především prevence daleko větších ztrát v budoucnu. Bude na nás, jestli budeme ze svých peněženek následky sanovat, nebo jim raději předcházet.donio.cz/ZivaVoda#povodne #sucho #pojisteni #zemedelstvi #dotace #bourky #vedra #pozary #vracimezivotdokrajiny #zivakrajina #modelzivakrajina #zadrzvody #LivingLandscape #LivingLandscape #klimatickazmena #adaptacekrajiny #adaptace #climatechange@followers ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

3 týdnů zpět

Živá krajina
❝Smíšený les mnohem lépe zadržuje vodu v krajině a pomáhá lépe bojovat proti suchu. Zvyšování průměrné teploty a rychlosti větru se bude zhoršovat, takže my musíme mít smíšené lesy, jestli chceme mít vůbec nějaké,❞ vysvětluje ekolog Jiří Malík, autor komplexního modelu Model Živá krajina, řešícího zádrž vody v krajině a její adaptaci na klimatickou změnu.S Lesy ČR nyní třeba řeší stav smrkových lesů v Loučné nad Desnou, horské vesnici v Jeseníkách.Více na 📰https://nase.broumovsko.cz/ziva-krajina/tvar-lesa-bude-barevnejsiNaše Broumovsko#vracimezivotdokrajiny #zivakrajina #modelzivakrajina #lesy #lesnictvi #klimatickazmena #adaptacekrajiny #livinglandsvapemodel #livinglandscape #broumovsko #jeseniky ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

3 týdnů zpět

Živá krajina
hradec.rozhlas.cz/desitky-obyvatel-se-v-detenicich-na-jicinsku-zapoji-do-projektu-ktery-ma-9259577Místní přistoupili k projektu Živá krajina opravdu odpovědně. Navzdory poslednímu zápasu sezóny ⚽️ se v ten samý den sešla velká skupina dobrovolníků. Více Český rozhlas:Pan Oldřich: „Určitě se zapojím, zajímá mne to. Máme výhodu, že jsme v krajině ve volném čase vlastně pořád. Takže je to jen nějaká přidáná aktivita nebo tip na cíl vycházky. Protože třeba vím, že se potřebuji po dešti podívat ke konkrétnímu potoku.“Kamila Machurová, ředitelka ZŠ a MŠ: „Paní učitelka připravila na celý rok projekt Škola pro udržitelný život v obci, a my teď se staršími dětmi vyrazíme do terénu mapovat krajinu. S mobilem umí zacházet skvěle.“#vracimezivotdokrajiny #zivakrajina #Detenice #dobrovolnici #citizenscience #adaptacekrajiny #modelzivakrajina #livinglandscape #livinglandsvapemodel ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

Naše činnost

Jedním z hlavních cílů našeho sdružení (spolku) je navracení vody do krajiny zejména pomocí revitalizací toků a niv. Toto téma také popularizujeme pro veřejnost. Jde totiž o bohužel nepříliš známý fenomén, který však zejména do budoucna bude ovlivňovat chod celé společnosti a nabývá stále více na důležitosti.

Voda totiž je a čím dále více bude strategickou surovinou a je celostátním veřejným zájmem pokusit se ji vrátit do krajiny. To povede nejen ke zvětšení zásob (i pitné) vody, ale je to i odpověď na redukci účinků klimatické změny (např. povodně).

Rozkývané klima se totiž mj. projevuje obdobími s větším suchem, které střídají větší srážky. To klade daleko větší nároky na zádrž vody v krajině. Klimatická změna však postupuje rychleji, než stačíme provádět kroky na nápravu vodního režimu krajiny. Proto chceme pomoci.

Příčiny tohoto jevu spočívají v nedostatečné rychlosti regenerace krajiny ze strany státu i soukromého sektoru (absence kvalitních odborníků a smysluplné koordinace prací). Prostředky se tak vynakládají mnohdy nehospodárně, jinde míří např. jen do tvorby rybníků či protipovodňových opatření, ale příčina – narušený vodní ekosystém v celé krajině – se dosud systémově neřeší.

Další klíčovou potíží je skutečnost, že v minulých obdobích většinou stát zlikvidoval plně za státní finance funkce krajiny (odvodňováním pozemků, napřimováním a zahlubováním toků). Chemizací a těžkou technikou byla zničena úrodnost a vodu zadržující struktura půdy.

Pokud to dnes hodlá soukromník či jiný subjekt, který by se chopil nelehkého úkolu investování nápravy starých chyb, napravit, pak krom nepochopení vlastníků hlavní bariérou je nedostatek financí. Dotace není stoprocentní a musí sehnat podíl na dorovnání potřebné výše finančních prostředků jinde než od státu.

Tento neblahý stav právě vedl k tomu, že revitalizaci praktikují výhradně státní instituce s plným krytím dotace a tak jde práce pomalu i kvůli malým kapacitám. Soukromý či nevládní sektor se, ač by chtěl, nemůže do prací a grantování de facto zapojit, neboť akce jsou finančně vysoce náročné. Kde by soukromník vzal miliony Kč na to, aby na svých pozemcích napravil, co stát druhdy učinil?

Proto jsme přišli s myšlenkou zakládat veřejné sbírky, abychom alokovali vždy na určité období dostatečnou sumu ze všech možných zdrojů a dokryli případně získané granty. A následně se stát investory tam, kde bude třeba.

Krom ochrany přírody ochrany přírody a navracení vody do krajiny spolupracujeme na ekologických programech s farmou Dubno u České Skalice, kde máme i sídlo. Zde se snažíme pečovat o tamní přírodní rezervaci a okolí. Ve spolku nás pracuje sedm – podle typu činnosti přibíráme další dobrovolníky.

Pod křídla Živé vody jsem přijali i Koalici STOP HF, pracujeme na sjednocení celosvětového antifrakčního hnutí a založili jsme další aktivitu v naší gesci Rodinu Matky Země. Konkrétněji níže:

V ranku zádrže vod:

 • inženýrská činnost – získání projektové dokumentace na revitalizaci Bučnického potoka a územní rozhodnutí v CHKO Broumovsko
 • pokus o revitalizaci odstaveného ramena Labe – Přírodní památka Hrozná (studie)
 • přednášková činnost zejm. na školách (revitalizace, vegetační ČOV, klimatická změna)
 • kosení rákosu v Přírodní rezervaci Dubno
 • přímé revitalizační akce v terénu (kopání tůní, výsadba dřevin)
 • úklid odpadů podél toků aj.

V ochraně přírody:

 • ochrana hnízdění sokolů (ve spolupráci s Českou ornitologickou společností a Správou CHKO Broumovsko)
 • přednášková činnost (problematika ochrany sokolů, biodiverzita)

Evropská dobrovolná služba:

 • získali jsme grant od EU na dobrovolníky, kteří pomáhají Živé vodě a Koalici STOP HF (viz dále) s realizací projektů a činností
 • ekologická výchova dobrovolníků
 • práce s dobrovolníky jak na akcích v přírodě, tak na farmě

Koalice STOP HF (KSHF) (stophf.cz)

Založena v lednu 2012 na radnici v Náchodě. Jedná se o otevřenou koalici složenou z občanů, spolků, obcí a měst. KSHF v současné době zastupuje min. 450 tisíc občanů z ČR. KSHF před úřady a finančně zastupuje spolek Živá voda. KSHF řídí krizový štáb. Poradním orgánem je Vědecká rada KSHF. Cílem bylo zastavit všechna státem povolovaná průzkumná území, což se během tří let podařilo, a prosadit celostátně zákaz hydraulického štěpení břidlic a podzemní zplyňování uhlí. Bohužel ani třetí legislativní pokus (jeden přes senát a dva přes sněmovny) se před pár dny opět nepodařil. (https://stophf.cz/kdo-jsme). Proto začíná další dlouhé a finančně i časově náročné kolo lobování senátu a sněmovny. Pokud se nám podaří prosadit legislativní zákaz hydraulického štěpení v ČR, budeme 3 země v EU, což by jako příklad významně přispělo k ekologické i hospodářské bezpečnosti EU.
Naše činnost je velice pestrá. Monitorujeme HF sektor po celém světě. Operujeme s dvěma weby – STOPHF.CZ a FRACK FREE WORLD. Vědecky dokládáme reálný obraz o nekonvenčních metodách průzkumu a těžby uhlovodíků. Pořádáme přednášky. Měli jsme veřejné slyšení v senátu i ve sněmovně, kde jsme uspořádali i výstavu o HF v USA. Prezentaci v Akademii věd UK. Několik let jsme radili 350 obcím, které se postupně ocitaly v průzkumných územích na HF. Iniciovali jsme několik dílů na ČT1, pořadu Nedej se. Lobbovali jsme sněmovnu, senát, v Evropském parlamentu. Radili hnutím v Rakousku, Polsku, aktuálně na Slovensku. Publikujeme v oboru. Vydali jsme brožuru o frakování, kde jsme vysvětlili metodu, její impakt a odhalili hlavní lži lobbistů (https://stophf.cz/wp-content/uploads/2013/08/SHALE-GAS-Energy-hope-or-dirty-business.pdf). Účast na Global Frack Down – celosvětový den proti frakování. Zorganizovali jsme v Berouně mezinárodní konferenci proti frakování „Beroun Call to Action 2013“, dorazily antifrakční skupiny ze 17 států. Neaktualizovaný seznam dalších činností zde: (https://stophf.cz/co-jsme-dokazali)

Frack Free World (frackfreeworld.org)

Založeno na Karlštejně v březnu 2013. Na založení se podílely antifrakční skupiny ze 17 států včetně JAR.
Cíl: sjednotit celosvětově antifrakční hnutí. Globální zákaz nekonvenčních metod. Máme cca 7 skupin z několika států jako členy. Zatím se nedaří rozjet, počáteční rozjezd zabrzdily skupiny ze Španělska a Francie. Účast na Global Frack Down – celosvětový den proti frakování. Primárně bychom rádi rozjeli více web s tím, že ze všech zemí, kde je frakovací lobby, bychom prováděli zpravodajství o situaci a radili odpůrcům.

Rodina Matky Země (Mother Earth Family)

Globální hnutí pro evoluci planetárního vědomí lidstva s cílem zajistit udržitelnou ekologickou stopu lidstva. Založeno na Karlštejně v březnu 2013. Zatím spuštěn jen český FB. Na webu se pracuje. Precizuje se logistika, filozofie. Je hotová prezentace o RMZ pro příznivce viz RODINA MATKY ZEMĚ [PPTX]

Facebook

Spolupráce