Úvod

Cover for Živá krajina
3,026
Živá krajina

Živá krajina

Spolek Živá voda přináší komplexní řešení nápravy krajiny: Model Živá krajina. #vracimezivotdokrajiny

3 dnů zpět

Živá krajina
V zimě to není tak zřejmé, ale:"Česko je ze 34 % zasaženo suchem. Snižují se i stavy podzemních vod - za posledních 10 let klesla průměrná měsíční vydatnost pramenů o 127 %"Dnešní zpráva o naší bilanci vodních zásob na www.EnviWeb.cz - link v prvním komentáři.#ceskoVdatech #sucho #vodaJeZivot #zivakrajina #modelzivakrajina #klimatickazmena@sledující ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

4 dnů zpět

Živá krajina
🤎 Na aktuální téma: Ochrana zemědělského půdního fondu.Nově bude chráněna nejkvalitnější zemědělská půda, což omezí stavby logistických a nákupních center na orné půdě. Nechceme-li hazardovat s potravinovou soběstačností, tudy vede cesta.Přináší ale i další pozitivní změny - jen samotná ochrana stávajícího půdního fondu však nevyřeší vše: Model Živá krajina. ve shodě s dalšími odborníky, navrhuje zemědělce odměňovat za tvorbu krajinných prvků.💙💚❤️📺Více v reportáži ČT24:Ministerstvo zemědělství České republikyMinisterstvo životního prostředí#zivakrajina #vracimezivotdokrajiny #modelzivakrajina #zemedelstvi #půda #dotace #potraviny #voda #sucho@sledující ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

1 týden zpět

Živá krajina
#realizace #tune #vracimezivotdokrajiny#zivakrajina #modelzivakrajina ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

2 týdnů zpět

Živá krajina
10% zemědělské půdy má nově "sloužit jako úhor, na kterém by rostly zpravidla traviny nebo nektarodárné plodiny, či ke krajinným prvkům, jako jsou remízky a ochranné pásy. Opatření, které povede ke zvýšení druhové rozmanitosti a navrátí do přírody hmyz a drobné živočichy, jsou zemědělci nuceni plnit, aby získali základní dotace v plné výši."🚜 Zemědělci to nemají snadné, musí zvažovat, co jim způsobí větší újmu na produkci: 1️⃣ zda to, když po vzoru našich předků nechají desátek půdy odpočívat ladem, jak to navrhuje i Model Živá krajina s tím že tyto úhory by ale měly být navrženy tak, aby zadržovaly vodu v krajině, omezily erozi a zvýšily biodiverzitu.❗️2️⃣ nebo to budou narůstající škody způsobené suchem, erozí a degradací urodné půdy. Skoro bychom si tipovali, že to druhé. 🤔Více na📰 www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-az-deset-procent-pudy-se-nebude-sklize...#vracimezivotdokrajiny #zivakrajina #modelzivakrajina #zemědělství #udržitelnost #klimatickazmena@sledující Seznam.cz ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

2 týdnů zpět

Živá krajina
'Pro Česko, dokonce ještě víc než pro většinu ostatních evropských států, bude hlavním úkolem obnova zemědělské krajiny, která je tu ve velmi špatném stavu. Ztrácí úrodnost, přestává být schopna zadržovat vodu a vytrácí se z ní zvěř.Bez ohledu na to, jakou přesně prioritu si stát vybere, bude pravděpodobně řešení obnovy zahrnovat rozčlenění těch velikých lánů, které nám tady zbyly jako dědictví z minulého režimu. Budeme do nich vracet stromořadí, remízky, nebo třeba ty kvetoucí biopásy, drobné mokřady a další opatření.' Vojtěch Kotecký Zde se s EU 💯% shodujeme - Model Živá krajina 💪📰www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-evropa-uz-vi-jak-obnovit-prirodu-v-cesku-plan-ukonci-eru-lanu-poli-239767?#vracimezivotdokrajiny #zivakrajina #modelzivakrajina #zemědělství #adaptacekrajiny #klimatickazmena@sledující ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

Naše činnost

Jedním z hlavních cílů našeho sdružení (spolku) je navracení vody do krajiny zejména pomocí revitalizací toků a niv. Toto téma také popularizujeme pro veřejnost. Jde totiž o bohužel nepříliš známý fenomén, který však zejména do budoucna bude ovlivňovat chod celé společnosti a nabývá stále více na důležitosti.

Voda totiž je a čím dále více bude strategickou surovinou a je celostátním veřejným zájmem pokusit se ji vrátit do krajiny. To povede nejen ke zvětšení zásob (i pitné) vody, ale je to i odpověď na redukci účinků klimatické změny (např. povodně).

Rozkývané klima se totiž mj. projevuje obdobími s větším suchem, které střídají větší srážky. To klade daleko větší nároky na zádrž vody v krajině. Klimatická změna však postupuje rychleji, než stačíme provádět kroky na nápravu vodního režimu krajiny. Proto chceme pomoci.

Příčiny tohoto jevu spočívají v nedostatečné rychlosti regenerace krajiny ze strany státu i soukromého sektoru (absence kvalitních odborníků a smysluplné koordinace prací). Prostředky se tak vynakládají mnohdy nehospodárně, jinde míří např. jen do tvorby rybníků či protipovodňových opatření, ale příčina – narušený vodní ekosystém v celé krajině – se dosud systémově neřeší.

Další klíčovou potíží je skutečnost, že v minulých obdobích většinou stát zlikvidoval plně za státní finance funkce krajiny (odvodňováním pozemků, napřimováním a zahlubováním toků). Chemizací a těžkou technikou byla zničena úrodnost a vodu zadržující struktura půdy.

Pokud to dnes hodlá soukromník či jiný subjekt, který by se chopil nelehkého úkolu investování nápravy starých chyb, napravit, pak krom nepochopení vlastníků hlavní bariérou je nedostatek financí. Dotace není stoprocentní a musí sehnat podíl na dorovnání potřebné výše finančních prostředků jinde než od státu.

Tento neblahý stav právě vedl k tomu, že revitalizaci praktikují výhradně státní instituce s plným krytím dotace a tak jde práce pomalu i kvůli malým kapacitám. Soukromý či nevládní sektor se, ač by chtěl, nemůže do prací a grantování de facto zapojit, neboť akce jsou finančně vysoce náročné. Kde by soukromník vzal miliony Kč na to, aby na svých pozemcích napravil, co stát druhdy učinil?

Proto jsme přišli s myšlenkou zakládat veřejné sbírky, abychom alokovali vždy na určité období dostatečnou sumu ze všech možných zdrojů a dokryli případně získané granty. A následně se stát investory tam, kde bude třeba.

Krom ochrany přírody ochrany přírody a navracení vody do krajiny spolupracujeme na ekologických programech s farmou Dubno u České Skalice, kde máme i sídlo. Zde se snažíme pečovat o tamní přírodní rezervaci a okolí. Ve spolku nás pracuje sedm – podle typu činnosti přibíráme další dobrovolníky.

Pod křídla Živé vody jsem přijali i Koalici STOP HF, pracujeme na sjednocení celosvětového antifrakčního hnutí a založili jsme další aktivitu v naší gesci Rodinu Matky Země. Konkrétněji níže:

V ranku zádrže vod:

 • inženýrská činnost – získání projektové dokumentace na revitalizaci Bučnického potoka a územní rozhodnutí v CHKO Broumovsko
 • pokus o revitalizaci odstaveného ramena Labe – Přírodní památka Hrozná (studie)
 • přednášková činnost zejm. na školách (revitalizace, vegetační ČOV, klimatická změna)
 • kosení rákosu v Přírodní rezervaci Dubno
 • přímé revitalizační akce v terénu (kopání tůní, výsadba dřevin)
 • úklid odpadů podél toků aj.

V ochraně přírody:

 • ochrana hnízdění sokolů (ve spolupráci s Českou ornitologickou společností a Správou CHKO Broumovsko)
 • přednášková činnost (problematika ochrany sokolů, biodiverzita)

Evropská dobrovolná služba:

 • získali jsme grant od EU na dobrovolníky, kteří pomáhají Živé vodě a Koalici STOP HF (viz dále) s realizací projektů a činností
 • ekologická výchova dobrovolníků
 • práce s dobrovolníky jak na akcích v přírodě, tak na farmě

Koalice STOP HF (KSHF) (stophf.cz)

Založena v lednu 2012 na radnici v Náchodě. Jedná se o otevřenou koalici složenou z občanů, spolků, obcí a měst. KSHF v současné době zastupuje min. 450 tisíc občanů z ČR. KSHF před úřady a finančně zastupuje spolek Živá voda. KSHF řídí krizový štáb. Poradním orgánem je Vědecká rada KSHF. Cílem bylo zastavit všechna státem povolovaná průzkumná území, což se během tří let podařilo, a prosadit celostátně zákaz hydraulického štěpení břidlic a podzemní zplyňování uhlí. Bohužel ani třetí legislativní pokus (jeden přes senát a dva přes sněmovny) se před pár dny opět nepodařil. (https://stophf.cz/kdo-jsme). Proto začíná další dlouhé a finančně i časově náročné kolo lobování senátu a sněmovny. Pokud se nám podaří prosadit legislativní zákaz hydraulického štěpení v ČR, budeme 3 země v EU, což by jako příklad významně přispělo k ekologické i hospodářské bezpečnosti EU.
Naše činnost je velice pestrá. Monitorujeme HF sektor po celém světě. Operujeme s dvěma weby – STOPHF.CZ a FRACK FREE WORLD. Vědecky dokládáme reálný obraz o nekonvenčních metodách průzkumu a těžby uhlovodíků. Pořádáme přednášky. Měli jsme veřejné slyšení v senátu i ve sněmovně, kde jsme uspořádali i výstavu o HF v USA. Prezentaci v Akademii věd UK. Několik let jsme radili 350 obcím, které se postupně ocitaly v průzkumných územích na HF. Iniciovali jsme několik dílů na ČT1, pořadu Nedej se. Lobbovali jsme sněmovnu, senát, v Evropském parlamentu. Radili hnutím v Rakousku, Polsku, aktuálně na Slovensku. Publikujeme v oboru. Vydali jsme brožuru o frakování, kde jsme vysvětlili metodu, její impakt a odhalili hlavní lži lobbistů (https://stophf.cz/wp-content/uploads/2013/08/SHALE-GAS-Energy-hope-or-dirty-business.pdf). Účast na Global Frack Down – celosvětový den proti frakování. Zorganizovali jsme v Berouně mezinárodní konferenci proti frakování „Beroun Call to Action 2013“, dorazily antifrakční skupiny ze 17 států. Neaktualizovaný seznam dalších činností zde: (https://stophf.cz/co-jsme-dokazali)

Frack Free World (frackfreeworld.org)

Založeno na Karlštejně v březnu 2013. Na založení se podílely antifrakční skupiny ze 17 států včetně JAR.
Cíl: sjednotit celosvětově antifrakční hnutí. Globální zákaz nekonvenčních metod. Máme cca 7 skupin z několika států jako členy. Zatím se nedaří rozjet, počáteční rozjezd zabrzdily skupiny ze Španělska a Francie. Účast na Global Frack Down – celosvětový den proti frakování. Primárně bychom rádi rozjeli více web s tím, že ze všech zemí, kde je frakovací lobby, bychom prováděli zpravodajství o situaci a radili odpůrcům.

Rodina Matky Země (Mother Earth Family)

Globální hnutí pro evoluci planetárního vědomí lidstva s cílem zajistit udržitelnou ekologickou stopu lidstva. Založeno na Karlštejně v březnu 2013. Zatím spuštěn jen český FB. Na webu se pracuje. Precizuje se logistika, filozofie. Je hotová prezentace o RMZ pro příznivce viz RODINA MATKY ZEMĚ [PPTX]

Facebook

Spolupráce