Model Křinice – hotovo

17. září 2019 | 2 komentáře

Koncem roku 2018 až do srpna 2019 jsme pracovali na mapování povodí obce Křinice v CHKO Broumovsko pro účely zhotovení studie proveditelnosti podle modelu Zdoňov, kterou si u nás objednalo Vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. a Maiwaldova akademie, obé se sídlem v broumovském klášteře.

Oproti modelu Zdoňov šlo o významně obtížnější práci, protože území obce Křinice je daleko víc zorněno a bylo zde provedeno mnohem více tzv. meliorací (systematického odvodnění – navíc se u části v území provedených meliorací nedochovala dokumentace).

Předmětné území je proto ohroženo vodní i větrnou erozí daleko více než ve Zdoňově. Byli jsme tedy nuceni naplánovat výrazně větší počet prvků na ochranu krajiny i jejich typů.

Model Křinice proto obsahuje četné protierozní zatravněné pásy, svejly, o mnoho více polderů včetně speciálních excentricky umístěných polderů, kterým říkáme háčky.
Při porovnání zemědělské aplikace LPIS s erozní realitou vyšlo najevo, že vodní eroze na pozemcích je nepoměrně vyšší než v této zemědělské aplikaci.

Museli jsme proto sestrojit vlastní vrstvu erozního ohrožení, kterou jsme vyznačili červenými šipkami, které vyjadřují skutečné riziko eroze, včetně té potvrzené v terénu, případně pomocí vyhodnocení leteckých snímků.

Jednou ze základních úloh nápravy bylo omezit erozi, tedy obrazně „zabalit“ červené šipky do nějaké formy protierozního opatření. Tím navrhujeme rozčlenit příliš velké lány na menší celky: zatravněním údolnic, návratem druhdy zrušených toků, případně mokřadů, protože většina údolnic je odvodněná v ose hlavním melioračním zařízením (HMZ – betonové truby až do 60 cm šířky a dvou metrů hloubky), a je jen otázkou času, kdy by se z těchto údolí stanou po ukončení životnosti trub uložených v zemi zase mokřady.

Do krajiny navrhujeme rovněž nové lesy a mimolesní zeleň, částečně jedlé. Zejména tím sledujeme zvýšení větrolamné funkce krajiny a záchytu horizontálních srážek, včetně stínotvorného efektu podporujícího ochlazení mikroklimatu v řešením území.

Model Křinice je tak unikátní ukázkou, jak řešit vysoce zorněné a systematicky odvodněné území, kdekoli na světě, což se bohužel týká i obrovských ploch po celé ČR.

Celkové řešení povodí Křinického potoka na podkladu ortofotomapy ČÚZK

2 komentáře

 1. aleš macháček

  Pakliže původní stav je podle katastru nemovitostí, jsou plánovány HTÚP nebo se budou upravy odsouhlasovat jednotlivými vlastníky a jak bude narovnání daní z pozemku atd….?
  díky

  Odpovědět
  • Jiří Malík

   Zdravím srdečně. Ne zcela rozumím první části otázky – původní stav je podle katastru, ale čeho? Jednání a schvalování s vlastníky budou dvoustupňové – pro studii a pak na základě toho projekt a znovu. Narovnání daní, chcete-li, se usilovně řeší. Jsou tu ne jedna ale tři roviny. Dle vlády se chystá a naprosto oprávněně úleva na daních. Ohledně dotací z MZe k tomu pan ředitel Agroenvi Makovský z MZe na můj dotaz uvádí:
   U vybudování nádrže bude např. z pohledu Agroenvironmentálně-klimatických opatření (5 let závazek, např. údržba „cenných luk“…atd.) bude hodně záležet na právním statusu stavby.
   · pokud se jedná o stavbu ve veřejném zájmu, pak je úbytek výměry v závazku pardonován a žadatel nevrací poskytnuté dotace,
   · pokud se nejedná o stavbu ve veřejném zájmu, pak se jedná o snížení zařazené výměry, což už má dopad na navrácení poskytnutých dotací. I zde však existuje možnost pardonovat snížení do 25 % původně zařazené výměry a navracení dotace je požadováno až při překročení této kvóty,
   · pokud vytvoříte vnitřní krajinný prvek, například mokřad, pak se jedná o plochu způsobilou pro poskytnutí plošných dotací.

   Všechny tyto postupy popisuje např. nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

   A konečně ohledně plánu, jak by to být mělo navrhujeme, aby byly nově oceněny mimoprodukční funkce lesní a zemědělské půdy – na prvním místě jejich retence. Zde by pak byla oceněna i údržba nově doplněných vodu zadržujících opatření.

   Odpovědět

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce