Hráz proti hrázi – v Nedej se Plus

17. prosince 2017 | 0 komentářů

ČT, redakce Nedej se (Plus) se velmi potřebně vrátila k tématu plánu postavit přehradu v údolí Zdobnice. Děkujeme přemnoho. Krásné dronáže dokreslují úžasnou přírodu jednoho z mála přirozeně divočících, štěrkonosných toků s křišťálově čistou vodou. Řeč je o kouzelné Zdobnici a jejím údolí, kde vláda a Ministerstvo zemědělství hodlá v rozporu s legislativou ČR postavit přehradu, zničit řeku a údolí zatopením 4,1 km toku a 80 ha suťových lesů, v jednom z posledních zbytků divočiny v zemi.

Fotomontáž plánované hráze v místě významného krajinného prvku tok Zdobnice a jeho niva, první a druhá zóna CHKO, kde je zákonem zakázáno stavět jakékoli stavby – jedná se o nezhojitelný střet se zákonem na ochranu přírody a krajiny.

Pěčín totiž není jen místní kauza. Podle mého názoru se zde hraje o to, zda betonová lobby bude stavět přehrady nebo ne. A to je mj. tak drahá záležitost, že se to týká každého. A kauza dokumentuje i něco jiného. A sice neudržitelný resortismus ve státě a trestuhodnou neznalost a nízkou erudici státních a státem placených expertů!

Pro každého člověka v ČR se Pěčínem rozehrává špinavá partie, kolik bude schopna betonová lobby utrhnout ze státní kasy na nový beton, nebo zda se veřejné prostředky vynaloží opravdu rozumně a hlavně spravedlivou zádrží vody v co největší ploše celé krajiny. Nebo zda bude voda kradena za bílého dne za pomoci státu na úkor místním komunitám, které mají řízením osudu a někdy i jejich přičiněním dosud čistou vodu!

Mám-li stručně shrnout.

Experti, kteří prosazují stavbu, mají slabé argumenty nebo mlčí.

Švédská Sweco ani žádní další MZe placení experti nemají odvahu říci, že tuto přehradu nepotřebujeme ani teď ani v budoucnu. Chtějí jednoduchá řešení tam, kde už dávno víme, že nemají smysl. Že světový trend považuje přehrady za chybu. Že je nutné zádrž vody provést pomocí tisíců drobných opatření v krajině všude tam, kde to jde (tzv. zelená voda, Cílek), ale ne na jednom profilu. Přehrady jsou prostě smrtí řek, krádeží vody, plýtvání státními penězi na úkor skutečného systémového řešení v celé krajině, jak řečeno (tuny argumentů).

Je vidět, že opozice vůči hrázi má celou horu vědecky tvrdých argumentů a usvědčuje Ministerstvo zemědělství z nekompetentnosti a plýtváním státními prostředky: v pořadu nezaznělo, že firma Sweco vysoutěžila již zakázku na Studii proveditelnosti za 1,5 mil Kč (studie je provedena nekvalitně, že MZe tak tyto peníze vyhodilo doslova z okna) a zhotovení předprojektové přípravy za 5,5 mil Kč na něco, jehož opodstatnění nejenže není dosud vůbec prokázáno, ale zatím se jeví jako nepotřebné, jakkoli (špatně) vláda rozhodla o prosazení této stavby. V této souvislosti je nepochopitelné, proč exministr zemědělství Jurečka zlehčoval dopady Pěčína tvrzením, že jde o střední rybník. A proč ministr životního prostředí pan Brabec nezakročil proti stavbě stejně dobře a rázně, jako proti plánu přehrad na Berounce.

Je neslýchané, že MZe (i vláda obešla) mezirezortní dohodu s MŽP, která jasně stanovuje, že přehrady se mají stavět až na posledním místě poté, nejsou-li jiné možnosti. MZe (a exvláda) mělo tolik drzosti, že tyto možnosti vůbec neprozkoumalo! Občané, starostové i nevládní ekologové a další experti ale poukazují, že jiné možnosti jsou. A i daleko levnější, což je asi ten zásadní problém pro betonovou lobby a zřejmě na ní napojené úředníky na MZe, protože jinak si prosazování již za totality odmítnuté přehrady lze těžko představit.

Kolegyně Nesnídalová z VÚV TGM správně poukázala na to, že vody je dnes v celém regionu dostatek. Ale jemně naznačila, že akumulace pomocí přehrady není od věci, neboť existují rizika kontaminace stávajících zdrojů ze skládek či zemědělské činnosti. To je ale zásadní omyl – nelze někde nechat vodu znečistit a zavést praxi, že vždy bude někde jinde voda, kterou si můžeme vzít z dosud čistých krajin a ještě to zaplatit z daní všech občanů. Pokud si region znečistí vodu, že se o ni špatně stará, nechť si také náhradní řešení plně uhradí. Pak bychom o Pěčíně a jeho 11 mld Kč vůbec nehovořili. Dalším argumentem pro akumulaci, jak tvrdí, je vliv klimatické změny a z něj plynoucí větší sucho a úbytek zdrojů podzemní vody. To je sice obecně pravda, ale paní Nesnídalová zapomněla dodat, že srážky do přehrady Pěčín, jsou převážně vlivem jarního tání sněhu. Porovnáme-li ale sněhovou nadílku dekádu zpět, vidíme, jak drasticky poklesly sněhové zásoby po celé ČR na všech horách. Takže právě vliv klimatické změny bude mít možná fatální vliv na nedostatek vody v přehradě vůči plánovanému poměrně hodně velkému odběru, který dle Studie proveditelnosti činí 420 l/s!!

Pan Šebesta, generální ředitel Povodí Labe, přichází s podobnou myšlenkou ohledně klimatické změny a poklesu zásoby vod a hovoří rozumně o nutnosti zajistit (s předstihem) zdroje nové. Upozorňuje sice správně, že minulý návrh přehrady počítal s větším objemem vody a tudíž i záplavy (hráz měla být pod soutokem Říčky a Zdobnice), a negativní impakt v tomto případě by byl na lidi i přírodu daleko větší. Takže naznačuje, že vlastně zmenšení zátopy je ekologický počin 🙂 Ovšem jako expert by neměl podléhat rezortismu a nesmyslnému příkazu shora, jak sdělil na veřejným slyšení v Rychnově nad Kněžnou, ale měl jako expert a hlavní manažer projektu etickou povinnost vládě i ministru Jurečkovi vysvětlit, že i když je technicky profil dobrý a nové řešení má menší impakt než v minulosti, přesto není možné zhojit zaplavení žádným relevantním způsobem co se týče zejména veřejného zájmu ochrany přírody a neměl se nechat zatlačit na rovinu, kde i on porušuje zmíněnou mezirezortní dohodu. Rovněž měl vládě a MZe vysvětlit, že technicky je dílo mrháním prostředků a to zejména i na stavbu vodovodního přivaděče, který by měl být kolem 80 km dlouhý, protože přehrada je umístěna vzhledem k těžišti požadavku na pitnou vodu příliš daleko. A i pan ředitel zapomíná, že „ekologickým“ posunutím přehrady nad soutok Říčky a Zdobnice, zásadně omezuje možnou kapacitu zdroje.

Pan Hanousek, krajský zastupitel za Zelené, správně upozorňuje na to, že náhradní zdroje zlepšením propojenosti vodárenských soustav by stály zlomek ceny přehrady – kolem 3% nákladů na Pěčín. Upozornil i na to, že MZe doslova a do písmene vydírá krajské zastupitele, aby neprotestovali proti Pěčínu, a že poté dostanou peníze na rekonstrukci propojení vodárenských soustav z Náchodska. Je však nutné do budoucna nespoléhat na to, že vodu budeme dopravovat odjinud, z velké dálky – např. pomocí propojení vodovodních soustav. To je ústupová varianta a dočasná, skoro stejně špatná jako přehrady, i když ekonomicky šetrnější. Je potřeba hledat a chránit vodu v místě spotřeby a to zádrží všude, v celé ploše místního povodí, tzv. „zelená voda“. Pan Hanousek dále správně vyzdvihl, aby byly dodržovány státem schválené postupy ohledně zádrže vody – než stavět přehradu zajistit použití stávající infrastruktury, šetření vodou, revitalizace území. Dále upozornil na to, že z hlediska hydrogeologie je nutné, aby kraj dbal na ochranu infiltračních (vsakovacích) zón, které jsou důležité pro množství vsaku vody do podzemí a nenechal je zastavovat (např. průmyslová zóna Kvasiny).

Pan ředitel VAKu HK Barák se v rozporu se světovými trendy domnívá, že každá přehrada, která se v ČR postaví, je dobrá, protože zachytí srážky, které by jinak rychle z území ČR odtekly. Pan Barák si ale asi neuvědomil, že Pěčín je hlavně „sněhová“ přehrada, zapomíná i omezení kapacity zdroje přesunem hráze jen na Zdobnici. Dále se pan Barák mýlí v tom, že by přivaděč byl potřeba jen do Rychnova ve vzdálenosti 13 km. Studie proveditelnosti hovoří jasně o vybudování nového přivaděče Pěčín – vodojem Kunětická hora v délce 48,6 km (celkem je potřeba postavit 78,4 km nového přívodního potrubí)! Přitom Vysokomýtská synklinála, která by dala jistě více vody a je na půli cesty, VAK Hradec Králové nyní nezajímá. Otázkou je proč?

Grafika sdružení Živá voda znázorňuje excentricity dvou potenciálních zdrojů pitné vody pro Hradubicko – VD Pěčín a Vysokomýtskou synklinálu. CHOPAV Polická pánev je dále na sever, vzdušnou čarou přes 40 km.

Všichni provládní experti, i když se ohání klimatickou změnou, přesto nedokáží vyhodnotit ani její základní dopad – snížení vodnosti v tocích a zásob sněhu. A to dokonce i přes to, že i laické veřejnosti jsou předpovědi ČHMÚ běžně dostupné. Cit: „Podle simulací se průměrné průtoky na mnoha povodích mohou snížit v rozpětí 15 až 20 % (optimistické scénáře), v pesimistických scénářích až o 25 až 40 %, což by již vedlo k zásadním změnám celkového hydrologického režimu.“
(https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap11.pdf)

Nikde nikdo nenapsal, že Zdobnice bude výjimkou, spíše naopak. Pakliže je odhad vodnosti v současnosti mimo měrný profil v řece zatížen chybou plus mínus 20% – je nutné uvažovat v katastrofické variantě na Zdobnici pokles vodnosti až o 40 až 60 %! Zatím veškeré mé zkušenosti vodaře za 20 let činnosti ukazují, že dosud vítězily pravidelně ty nejpesimističtější odhady! Navíc zmíněná studie potvrzuje mé zkušenosti, že méně sněhu bude znamenat méně jarních vod – právě těch, na kterých Zdobnice a plán jímání stojí.

Pokud ale bude naběhnutí odběru v horizontu 2038 (což opět ani jeden z provládních expertů nezmínil), situace s vodností nejen na Zdobnici bude patrně zcela jiná než dnes – nejspíš taková, že ze Zdobnice bude občasný tok. Dovedu si představit vyschlou zátopu do poslední kapky a nad ní 80 m betonu.

Pan starosta Hodousek, Rokytnice v Orlických horách označil stavbu za devastační projekt, se kterým nesouhlasí celý Svazek obcí regionu Orlických hor, a naprosto správně vyzývá k tomu, aby se nejprve začaly hledat alternativy.

Pan starosta Novotný, Zdobnice tlumočí názor občanů, že jde o zbytečnou stavbu, kterou budou pouze omezeni, a budou ještě více odříznuti, než dosud na periferii jsou. I když by byla přehrada postavena, nebude mít pro místní žádný přínos, když tam nebudou moct ani vstoupit. Pan starosta si myslím, že jde pouze o snahu betonové lobby dosáhnout na státní prostředky.

Ředitel Agentury přírody a ochrany krajiny Pelc uvedl, že nová přehrada je vždy velkým zásahem do krajiny. Stavba je v kolizi se zájmy ochrany přírody v CHKO Orlické hory, zejména s první a druhou zónou ochrany přírody, které jsou nejcennější a kde je ze zákona jakákoli výstavba zakázána. Sdělil, že se jedná i o evropsky významnou lokalitu (EVL NATURA 2000). Připustil, že i voda pro Hradubicko je veřejným zájmem, a že je nutné zvážit, zda existuje alternativní řešení jeho pokrytí. Pokud existovat nebude, veřejné zájmy bud nutné navzájem poměřit. Podle mého soudu není zvažovat co, protože veřejné zájmy ochrany přírody dosahují národní až evropský charakter a zájem mít na Hradubicku dost vody je záměr regionální. Výsledek by tedy měl být jasný hned z tohoto pohledu, a ti, co ignorují legislativu EU i ČR by se měli zodpovídat a vyhozené peníze na nesmyslné průzkumy uhradit ze svých kapes.

Malík, předseda spolku Živá voda a místopředseda spolku Přátelé Zdobnického údolí zdůraznil mj. že již minulý režim počítal s výstavbou hráze dokonce pod soutokem Říčky a Zdobnice a i tak byla hydrogeology tato varianta zamítnuta pro snadnější dosažení pitné vody ve Vysokomýtské synklinále. Dále vysvětlil, že stát si ještě pořád neuvědomuje, že největší a nejlepší současný potenciál zádrže vody je v ploše povodí zejména na zemědělské půdě. Ta je naší největší „přehradou“, kdy po jejím uzdravení – zejm. zvýšení porozity – (je odvodněno a utuženo až 50% zemědělské půdy v 50 % ČR) může ČR mít až 90 Pěčínů či 9 Orlíků vody navíc, bez stavby jediné velké hráze. Nápad stavět přehrady je velmi ošidný, jde o plýtvání státní prostředky.

Hydrogeolog Šeda sdělil, že Vysokomýtská synklinála může teoreticky dát až 2000 l/s, ale že tyto zdroje jsou rozptýlené. Nicméně Javornické tektonické pásmo tvoří systém jakýchsi podzemích přehrad a může dát zřejmě to, co chceme po Pěčínu, ale že by bylo nutné tento zdroj prověřit, stejně jako možnosti zvýšení vydatnosti z Polické pánve a doložit potenciál těchto struktur podrobněji. Nelze než souhlasit, i když i zde platí, že opět by měla mít přednost příroda a lidé z místa, aby nedošlo ke krádeži vody za bílého dne, jen trochu jiným způsobem. A platí, že to je řešení provizorní a ústupová varianta. Klíčové musí být, aby každá oblast byla odkázána jen na její zdroje vody.

Geolog Cílek, Geologický ústav AV ČR, i on sděluje, že lepší je zádrž vody v celé ploše krajiny, jde o tzv. zelenou vodu (zádrž beze škod – naopak v souladu s přírodou – analogicky – hráze zadrží „špinavou vodu“ – velká klimatická a ekologická stopa stavbou a škodami na přírodě aj.) Miliony opatření zádrže všude, kde to jen jde.

Boj o záchranu Zdobnického údolí je naší společenskou povinností, dokonce , nebojím se říci, vyšším principem mravním. Dokonce ani nejde jen o otázku ochrany přírody, nebo neurvalé zničené domovů lidí a objektů dlouhé kulturní a historické hodnoty.

Zápas o Zdobnické údolí je rovněž zásadním zápasem o práva menších komunit na sebeurčení, o demokracii, která byla letos flagrantně pošlapána sněmovnou i senátem ČR a sice novelou stavebního zákona, kdy se lidé nebudou moci účastnit stavebních řízení v rozporu s listinami lidských práv a svobod. To nás v tomto ranku navrátilo do totality před rok 89. A buďme konkrétní – největší vinu na tom mají za ČSSD Foldyna, předkladatel změny, a lži ministryně Šlechtové za ANO, které přednesla ve sněmovně a zmátla poslance.

Na závěr dovolte otázku: Jak dlouho budou muset obyčejní lidé napravovat chyby státem placených expertů a politiků a ve svém volném čase pracovat za stát, který vymyslí v zastoupení nekompetentních cokoli, co je napadne a hojit to má za své nervy a svůj volný čas a za své peníze obyčejný občan?

Link na Nedej se Plus zde:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce